Välkommen på årsmöte

Årsredovisningen för 2023 hittar du här: PDF Årsredovisning

 

Tisdagen den 19 mars 18:30 är det årsmöte i Nusnäs bygdegård. Det kommer att vara en danskväll som vanligt, men vi börjar kvällen med årsmötet, sedan fortsätter vi med dans.
 De som blir tillfrågade om styrelseuppdrag eller annat får frågan i förväg, ingen blir överraskad under mötet. Årsmötet beslutar om styrelseledamöter, valberedning och revisorer. De som har beslutanderätt på årsmötet är just du och alla andra medlemmar i klubben. Här kan du som medlem vara med och avgöra klubbens framtid. Har du förslag på kandidater eller själv vill vara med i styrelsen eller valberedningen kontakta styrelsen. Vi kommer bland annat presentera hur verksamheten har varit förra året, vad vi planerar framöver och hur vår ekonomi ser ut.  Dagordning för årsmötet samt årsredovisning finns tillgänglig för läsning i Nusnäs bygdegård från den 27 februari. Dagordningen finns även med längre ned i dokumentet, den kan ändras om det kommer in fler motioner. Vi bjuder på fika och gratis entré på dansen.
Dagordning för årsmöte Mora Dansklubb Nusnäs bygdegård 20240319
Mötet öppnas
§1 Fastställande av röstlängd för mötet
§2 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§3 Val av protokolljusterare, och rösträknare
§4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
§5 Fastställande av dagordning
§6a Redogörelse för verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023
§6b Redogörelse för resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2023
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§9 Fastställande av medlemsavgifter för år 2024
§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsräkenskapsåret
§11 Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner
§12 Val av:
§12a Föreningens och tillika styrelsens ordförande för en tid av 1år
§12b Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen på en tid av 2år (ev. fyllnadsval för 1år)
§12c
§12d 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1år
§12e 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1år
§12f Beslut om val av ombud till SDF/DSF:s möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
§13 Övriga frågor
§13a Ersättningar till styrelse och kursledare för år 2024
§13b Skänka entréinkomst för den sista Trivseldansen 2024 till Musikhjälpen, medverka under våren i Spin of hope på Classgym till förmån för Barncancerfonden
§13c Lokalfrågan, (egen lokal)
Mötet avslutas